Algemene voorwaarden

Algemeen

Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VorthexAequo. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en VorthexAequo middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met VorthexAequo zijn overeengekomen. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ons BTW- en ondernemingsnummer is BE 0843.357.788.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. VorthexAequo heeft ten allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de PlaceboNocebo website te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Tikfouten en spelfouten zijn voorbehouden.

Verzendkosten

  • PlaceboNocebo abonnement - geen verzendingskosten
  • PlaceboNocebo los nummer - € 3 voor België / € 5 voor Nederland (en andere buurlanden)
  • Pdf-versie - geen verzendingskosten
  • Pakketten (tot 2 kg) - € 5 voor België / € 7 voor Nederland (en andere buurlanden)
  • Pakketten (2 kg tot 5 kg): € 6 voor België / € 7 voor Nederland (en andere buurlanden)

Bestellen/inschrijven

Artikelen/diensten bestellen kan

  • via de webshop
  • door een mailtje naar info@placebonocebo.be
  • via telefoon +32(0)479 63 88 92 (Brigitte De Smet)

 

Betaling

Na een bestelling ontvangt u per e-mail (of per post indien u niet over een e-mailadres beschikt) een orderbevestiging met een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten, en de betalingsgegevens. De bestelling wordt pas geleverd na betaling. Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling. U kunt betalen met een overschrijving op onze Belgische rekening:

ING 363-0997646-41
IBAN: BE88 3630 9976 4641
BIC: BBRUBEBB

op naam van:
VorthexAequo bvba
Diepenbroekstraatje 15
2220 Heist-op-den-Berg (B)

Levering

Alle aanbiedingen van VorthexAequo zijn vrijblijvend en VorthexAequo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VorthexAequo. VorthexAequo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VorthexAequo dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De administratie van VorthexAequo geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan VorthexAequo verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door VorthexAequo verrichte leveringen. VorthexAequo erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden. De door VorthexAequo opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. VorthexAequo levert uw bestelling in principe binnen 3 werkdagen (binnen België) na betaling. Verzending naar andere landen duurt normaal maximum 5 werkdagen. Als een product niet in voorraad is, is het mogelijk om een melding te ontvangen vanaf het moment dat het product weer in voorraad is. De maximale levertijd is desondanks 30 dagen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt VorthexAequo u hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met VorthexAequo overeenkomen, conform de wet kopen op afstand.

Terugzendingen en verantwoordelijkheid

VorthexAequo doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan VorthexAequo te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding zal VorthexAequo het bedrag van het artikel op uw rekening terugstorten. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Wij vragen u hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan VorthexAequo. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan VorthexAequo te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kunnen ze teruggezonden worden naar VorthexAequo. VorthexAequo heeft daarna de keuze om ze te vervangen door andere producten, of om de factuurprijs terug te betalen, buiten de retourverzendkosten. VorthexAequo zal niet terugnemen of ruilen als het artikel door de klant gebruikt en/of beschadigd is.

Voor jaarabonnementen geldt het recht op herroeping van de aankoop, zolang er nog geen enkel nummer van het abonnement verzonden is.

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VorthexAequo kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. VorthexAequo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. De inhoud van deze website is uitsluitend informatief. VorthexAequo is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende algemene adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden. VorthexAequo wijst elke verantwoordelijkheid af bij het aanwenden van deze informatie zonder consultatie en toestemming van een arts/therapeut. Behandeling van ziektebeelden dient uitsluitend onder toezicht van een arts te gebeuren.

Overmacht

In geval van overmacht heeft VorthexAequo het recht om, naar eigen keuze, de verzending van uw bestelling of het uitvoeren van de overeenkomst op te schorten, zonder wettelijke contracten te verbreken, door u schriftelijk te informeren. VorthexAequo kan dit doen zonder u schadevergoeding verschuldigd te zijn, tenzij deze actie onredelijk is volgens algemene normen van goed gedrag. Onvoorziene omstandigheden zijn bijvoorbeeld een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Privacyverklaring

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door VorthexAequo gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. VorthexAequo hecht waarde aan uw privacy en houdt zich aan de algemene privacywetgeving zoals weergegeven in de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie www.privacycommission.be, de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). Door deze website te gebruiken en/of uw gegevens aan ons te verstrekken stemt u in met deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. VorthexAequo gebruikt uw gegevens voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door ons, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. VorthexAequo gebruikt de door u verstrekte informatie uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit verstrekt aan derden.

Niet-persoonlijke gegevens

VorthexAequo kan anonieme informatie verzamelen (informatie die u niet persoonlijk zal identificeren) over het gebruik van deze website. Op de website worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kan VorthexAequo deze gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om deze website beter aan uw behoeften aan te passen.

Wijzigingen

VorthexAequo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Vragen

VorthexAequo streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van VorthexAequo, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

Geschillen

VorthexAequo zal altijd eerst zelf proberen met u een oplossing te zoeken. Geschillen tussen de consument en VorthexAequo inzake te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door VorthexAequo worden voorgelegd aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Een geschil wordt door de Directie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan VorthexAequo heeft voorgelegd. Het geschil dient uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan VorthexAequo heeft voorgelegd aan de Directie voorgelegd worden. Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, is VorthexAequo aan deze keuze gebonden. De Directie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in de wetten op consumentenbescherming. De beslissingen van de Directie geschieden bij wege van bindend advies.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website www.placebonocebo.be mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van VorthexAequo.